Empirisk modellering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT890

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1RT890
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Reglerteknik I och en kurs i grundläggande matematisk statistik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • kritiskt bedöma olika modelleringsmetoders användbarhet och begränsningar
  • beskriva och använda olika metoder för empirisk modellering, inklusive olika modellklasser, identifieringstekniker och modellvalideringar
  • använda modern programvara för empirisk modellering
  • matematiskt modellera verkliga system genom lämpligt val av experimentdesign, efterbehandling av data, val av modellstruktur och utförlig modellvalidering
  • presentera projektresultat skriftligt och muntligt

Innehåll

Exempel på modeller för system och signaler. Introduktion till stokastiska processer. Korrelation- och spektralanalys. Modellering av dynamiska system med matematisk modellering och systemidentifiering. Linjär regression, multivariat dataanalys, minsta kvadratmetoden och prediktionsfelsmetoder. Black box- och grey box-modellering. Introduktion till identifiering av olinjära system. Olika metoder för modellvalidering. Möjligheter och begränsningar med empirisk modellering. Översikt av empiriska modelleringsproblem inom olika energisystem.

Projektarbete: Ett antal valbara projekt finns, t.ex. empirisk modellering av några system inom energisystemsektorn. För vissa av projektförslagen krävs förkunskaper på avancerad nivå inom kärnkraftteknik, reglerteknik eller avloppsvattenrening.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, och laborationer. Projekthandledning.

Examination

Godkänd projektuppgift (9 hp) samt godkänd laborationskurs (1 hp). Kompletterande skriftligt prov kan också förekomma.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter Empirisk modellering 7,5 hp (1ET100) och kan inte räknas in i en examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin