Latin D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LA405

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LA405
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Latin G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 januari 2011
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom kandidatprogrammet i klassiska studier och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Latin B och minst 20 hp från Latin C, vari skall ingå delkursen Latinsk syntax och stilistik med översättningsövningar.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade och utvidgade kunskaper om latinsk prosa och poesi, och säkrare behärskning av det klassiska latinets syntax och stilistik. En del av kursen är utformad som examensarbete om 15 hp för filosofie kandidatexamen, och syftar till att ge grundläggande färdigheter i uppsatsskrivning på akademisk nivå, samt fördjupning inom ett specialområde.

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Syntax och stilistik med översättningsövningar, 6 hp.

Systematisk och fördjupad genomgång av det klassiska latinets syntax. Kortare texter översättes från svenska till latin.

Delkurs 2. Textkurs, 9 hp.

Läses c:a 100 sidor prosa och c:a 1000 vers poesi. Texterna kan vara hämtade från valfri period i den antika och efterantika litteraturen. Alla texter skall läsas med passande kommentarer och väljas i samråd med examinator. Texterna kan väljas utifrån litterära, historiska, idéhistoriska eller språkhistoriska synpunkter och därmed anpassas till den enskilde individens önskemål.

Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp.

Examensarbetet utgörs av en uppsats av begränsat omfång (c:a 15-30 sidor). Uppsatsen skall behandla en frågeställning av filologisk, språklig, litterär eller historisk art. Vid behandling av litterära och historiska frågeställningar skall arbetet basera sig på självständig tolkning av latinsk text.

Undervisning

Delkurs 1. Syntax och stilistik med översättningsövningar, 6 hp.

Undervisningen har formen av lektioner. Inför varje lektion förväntas studenterna översätta en kortare text till latin.

Delkurs 2. Textkurs, 9 hp.

Undervisning ges i mån av resurser, ofta tillsammans med avancerad nivå. I övrigt läses litteraturen på egen hand med hjälp av kommentarer.

Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp.

Undervisningen sker i form av individuell handledning.

Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1. Syntax och stilistik med översättningsövningar, 6 hp.

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov vid delkursens slut.

Delkurs 2. Textkurs, 9 hp.

Kunskapskontroll sker genom muntligt prov vid delkursens slut.

Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp.

Examensarbetet behandlas vid ett seminarium.

Som betyg används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att betyget Väl godkänd skall åsättas hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 20 hp inom densamma.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier i ämnet Latin och ger tillräcklig fördjupning inom huvudområdet för filosofie kandidatexamen förutsatt att samtliga poäng från Latin A, B och C är avklarade.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin