Biologisk debatt

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG424

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG424
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna :

  • Ge exempel på, och kritiskt kunna kommentera aktuella händelser där biologiska fakta spelar roll
  • Ge en kortfattad översikt av växt- och djurrikets huvudgrupper ,olika cellers byggnad och elementära funktioner, ekologins tillämpningar samt fysiologiska processer hos människan
  • Redogöra för evolutionslärans grunddrag och människans evolution, de sammanhang inom biologin som leder till en hållbar utveckling ,ekologins tillämpningar ,människan som ekologisk faktor
  • Använda sig av och förstå biologiska data och ett vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Aktuella trender inom det biologiska ämnesområdet och hur de kan relateras till dagens samhälle såväl lokalt som globalt (exempelvis fågelinfluensan, antibiotikaresistens, GMO).

Översiktlig orientering om systematik, cellbiologi, ekologi och fysiologi för att kunna förstå och tolka olika biologiska begrepp.Behandling av biologiska data. Metodik för vetenskapliga undersökningar.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen är fortlöpande under kursens gång. För att kursen skall bedömas som godkänd fordras godkänt resultat på skriftliga hemuppgifter och muntliga presentationer samt närvaro och ett aktivt deltagande på seminarier och gruppövningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin