Antik grekisk och bysantinsk historieskrivning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5GR703

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GR703
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska och bysantinologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2012
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med grekiska som huvudområde.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i grekisk historieskrivning, dess politiska, språkliga och litterära aspekter under olika perioder av grekiskans historia (t.ex. klassisk, senantik eller bysantinsk tid). Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • översätta originaltexterna med en god förståelse av deras innehåll och grammatik,,
  • analysera originaltexterna ur stilistisk synvinkel och diskutera dem ur ett genreperspektiv,
  • analysera originaltexterna i sin historiska, sociokulturella kontext och diskutera frågor som rör genusperspektiv,
  • reflektera kring intertextualitet samt andra litterära perspektiv,
  • utifrån relevant teori reflektera kring historieskrivandets förhållande till sanningsbegrepp och litteratur, och
  • redogöra för huvuddragen i de lästa originaltexternas tradering och forskningstradition.

Innehåll

Kursen omfattar läsning av ca 200 sidor antik grekisk eller bysantinsk historiografi i original samt minst ett verk i översättning och minst en vetenskaplig artikel. Syntax, stilistik och förhållandet mellan innehåll och form analyseras och diskuteras kontinuerligt, vilket innebär att originaltexterna studeras ur både språkhistorisk och litteraturvetenskaplig synvinkel.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieövningar.

Examination

Kunskapskontroll sker genom kontinuerlig kunskapsredovisning i samband med undervisningen kombinerad med muntligt eller skriftligt slutprov. Studerande som inte deltar i undervisningen redovisar kunskaperna enligt examinators bestämmande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin