Tillvalsspråk: Persiska 1

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5PE910

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PE910
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 november 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

1) Persisk grammatik:

* redogöra för språkvetenskapens uppdelning i områdena fonologi, morfologi, syntax och semantik

* redogöra för begreppen kongruensböjning, stark och svag böjning, deklination, konjugation och komparation

* i svensk text identifiera ordklasser och satsdelar

* i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser

* redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken

* beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

* använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften

läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal

* översätta elementära texter till svenska

* ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska

2) Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska:

* översätta enkla meningar från svenska till persiska och vice versa

* känna till elementära regler för persiskans ortografi

* skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats om ett givet ämne

* i arabisk skrift skriva en elementär text som läses upp

* använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften

* ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild

* aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi

* idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen

* redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk

3) Persisk textkurs:

* läsa enkla persiska skönlitterära texter högt

* översätta några givna enkla persiska skönlitterära texter till svenska

* i textläsningen tillämpa elementär persisk morfosyntax (form- och satslära)

* förstå enkla idiomatiska uttryck på persiska och översätta dem till svenska

* analysera tre givna moderna texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i

* stilistiskt analysera enkla persiska skönlitterära texter

Innehåll

Kursen ger en inledning till allmän grammatik och fonetik, det väsentligaste av den moderna persiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grunderna i syntaxen. Kursens syfte är vidare att ge grundläggande färdigheter i moderna nypersiskans uttal, ortografi och grammatik, samt i översättning av elementära meningar till och från persiska och enkla skönlitterära texter från persiska till svenska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin