Beräkningsvetenskap KF

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD399

Kod
1TD399
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Matematik G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Fy B, Ke A, Ma E (områdesbehörighet 9)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och kunna utföra uppgifter som kräver kännedom om de nyckelbegrepp som ingår i kursen;
  • beskriva och använda de algoritmer som ingår i kursen;
  • utföra enklare analys av beräkningsproblem och algoritmer;
  • formulera program som använder inbyggda MATLAB-kommandon samt förklara vad ett program utför och resulterar i efter exekvering;
  • i grupp formulera ett program som använder programmeringsstrukturer (if, while, for);
  • i grupp strukturera och dela upp ett mindre beräkningsproblem i underproblem, formulera algoritm för lösning av problemet, samt implementera i MATLAB;
  • förklara och sammanfatta lösningsmetoder och resultat på ett överskådligt sätt i en mindre rapport.

Innehåll

MATLAB och programmering i MATLAB: grundläggande programmeringsstrukturer (if-satser, for, while etc.), funktioner och underprogram, parameteröverföring. Struktur på program. Problemlösningsmetodik. Uppdelning av ett problem i underproblem, utformning av en algoritm och överföring av denna till MATLAB-program.

Grundläggande hantering och operationer på matriser och vektorer. Överföring av linjära ekvationssystem på matris-form. Matriser och vektorer som matematiska objekt respektive datastrukturer. Lösning av linjära ekvationssystem med LU-uppdelning. Normer för matriser och vektorer. Störningskänslighet och stabilitet hos algoritmer. Numerisk lösning av integraler. Lösning av icke-linjära ekvationer och iterativa metoder. Flyttal och IEEE-standard för flyttalsrepresentation, maskinepsilon och avrundningsfel.

De nyckelbegrepp som ingår i kursen är algoritm, numerisk metod, diskretisering och diskretiseringsfel, noggrannhet, noggrannhetsordning, stabil respektive instabil algoritm, maskinepsilon, iteration, kondition (störningskänslighet) och konditionstal, effektivitet, adaptivitet, konvergens.

Undervisning

Lektionsundervisning i stor- och smågrupp (lektionerna i mindre benämns workouts i denna kurs), laborationer, obligatoriska miniprojekt.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt miniprojekt (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas i examen tillsammans med 1TD393 Beräkningsvetenskap I.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin