Kvantmekanik och kemisk bindning I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB501

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB501
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Linjär algebra, En- och flervariabel analys, Mekanik I.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa kvantmekanikens grundläggande principer och begrepp på modellproblem av kemisk relevans.
  • lösa Schrödingerekvationen för modellsystem av betydelse inom molekylfysik och kemi.
  • ge exempel på kvantmekaniska tillämpningar inom teknik och samhälle.

Innehåll

Kvantmekaniken relevans inom kemin. Våg-partikeldualism. Schrödingerekvationen, vågfunktioner och sannolikhetstolkningen. Kvantmekanikens formalism. Heisenbergs osäkerhetsrelation. Frielektronmodellen och partikel i låda. Molekylvibrationer och den harmoniska oscillatorn. Rörelsemängdsmoment och spinn. Väteatomen. Atomorbitaler. Det periodiska systemet. Störningsteori och variationsmetoden. Atomära egenskaper, Hartree-Fock-metoden. Spinn-bankoppling. Termsymboler. Hunds regler. Born-Oppenheimer-approximationen. Molekylorbitaler. Diatomära molekyler. Kvantmekanikens tillämpning i näringsliv och samhälle.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 4 hp. Laborationerna motsvarar 1 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin