Ledningsnät och dricksvattenberedning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV441

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV441
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera lämpliga råvattenkällor för kommunal och industriell användning.
  • upprätta ett flödesschema för huvudprocesserna för behandling av yt- och grundvatten för produktion av dricksvatten
  • föreslå behandlingsmetoder för råvatten baserat på grund- och ytvatten
  • redogöra för grundprinciperna för ett distributionsnät för dricksvatten med utpumpning från ett verk mot en/flera högreservoar(-er)
  • förklara hur vattenledningsnät och högreservoarer samverkar över dygnet och året och kunna beräkna vilken reservoarvolym som ett givet ledningsnät behöver
  • redogöra för hur avloppssystem fungerar, innefattande kombinerade och duplicerade ledningssystem
  • sammanfatta grunderna till gällande branschnormer samt regelverk för produktion och distribution av dricksvatten i Sverige och EU, samt branschnormer för dimensionering av ledningsnät

Innehåll

Råvattenkällor dvs. vattendrag, sjöar, reservoarer, grundvatten och uppsamlat ("harvested") regnvatten, som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning och industriell användning. Vanliga metoder för dricksvattenrening för de olika källorna. Flödesscheman för ett typiskt kommunalt vattenverk. Utformning av ledningsnät som har en eller flera källor och en stor mängd användare. Hydraulisk dimensionering av vattenledningsnät. Översikt av gällande branschnormer i Sverige och EU:s vattendirektiv.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp) samt övningar (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin