Introduktion till informationsteknologi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT051

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT051
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 juni 2011
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Ma D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • känna till och följa de regler som gäller för studier och datoranvändning på universitetet, använda de IT-resurser som Uppsala universitet tillhandahåller för att underlätta studier samt ansluta till universitetets datorer externt, t.ex. hemifrån.
 • använda datorsystem och programvara som används i inledande kurser.
 • diskutera informationsteknologins roll i dagens samhälle och ge exempel på hur informationsteknologi tillämpas.
 • problematisera och diskutera etiska och juridiska aspekter på informationsteknologi.
 • ge exempel på olika typer av dataintrång och hur man skyddar sig mot dessa.
 • beskriva datorns funktion och konstruktion översiktligt samt konstruera och förklara några grundläggande logiska kretsar och genomföra enkla aritmetiska beräkningar med binära tal.
 • förklara några grundläggande algoritmer, datastrukturer och kommunikationsprotokoll.
 • ge exempel på olika programmeringsparadigm.
 • beskriva grundläggande principer för programutveckling.
 • kommunicera, hitta och söka information via Internet.
 • tillämpa färdigheter i kommunikation, t.ex. muntlig och skriftlig framställning, och grupparbete.

Innehåll

En allmän introduktion till programmet, dess innehåll och syfte. En introduktion till ämnet och dess historik. Introduktion till universitetets datorsystem och webbresurser, t.ex. UpUnet-S, e-post, webbmejl, kursutvärdering. Att ansluta till universitetets datorsystem från andra datorer.

Introduktion till verktyg och programvaror, t.ex. kommandotolk, editeringsprogram och texthantering. Filhantering. Tekniker och principer för informationssökning på Internet, integritetsskydd, säker kommunikation och etiska bedömningar. Etiska och juridiska regler och säkerhet för användning av datanät och databaser.

Orientering om datorns delar och funktion. Introduktion till digitalteknik, binär aritmetik, algoritmer, datastrukturer, datakommunikation och programvaruteknik.

Muntlig och skriftlig framställning. Processer i grupparbeten. Genomförande och presentation av en gruppuppgift med anknytning till innehållet i utbildningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning samt ett individuellt prov 4 hp, laborationer 2+2 hp,

gruppuppgift 2 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej medtagas i examen tillsammans med 1DT027 Introduktion i datavetenskap eller 1DT031 Informationsteknologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin