Tektonik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP005
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2012
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp i geovetenskap inklusive Strukturgeologi och markstabilitet 10 hp (1GV007) och Fältkurs i geovetenskap 5 hp (1GV031), samt Mineralogi och petrologi 15 hp (1MP000), eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara tektoniska processer och resulterande fenomen i olika skalor
  • redogöra för platt-tektoniska processer och jordskorpans utveckling
  • koppla petrologiska processer till olika tektoniska miljöer
  • tillämpa olika metoder för strainanalys
  • tolka och beskriva mikrostrukturer
  • experimentell metodik för studier av tektoniska processer
  • konstruera geologiska tvärsnitt från givna ytdata och tolkning av strukturgeologiska mätdata.

Innehåll

Allmän del: Tektoniska processer som omformar planeten och utvecklar sedimentbassänger. Orogenes (bergskedjebildning) i olika plattektoniska miljöer med exempel från olika bergskedjor och tektoniska bassänger.

Metodikdel: Strainanalys, optiska mikrostrukturer, analog, numerisk och geokemisk modellering samt introduktion till tektonisk tolkning av geofysiska data, övningar i tredimensionell tolkning av kartor och av strukturgeologiska och geokemiska data.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Föreläsningar, gruppundervisning och seminarier. Deltagande i gruppundervisning och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Obligatoriskt prov anordnas under kursens gång och vid slutet av kursen. Examinationen är uppdelad på tentamen 10 hp och obligatoriskt prov, gruppövningar och seminarier 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin