Analytisk kemi I

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB105

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB105
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 december 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Genomgångna kurser i kemi om minst 30 hp.

Mål

Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

  • identifiera och beskriva de steg som ingår i ett fullständigt analysförfarande
  • redogöra för några vanliga provtagningsmodelller för oorganiska och organiska föreningar
  • redogöra för och använda provberedningsmetoder för oorganiska och organiska föreningar
  • redogöra för och använda analysmetoder baserade på vätske- och gaskromatografi, elektroanalys, metoder baserade på atomär och molekylär spektroskopi och masspektrometri samt kunna redogöra för tillämpning vad gäller provtyp, analyskomponent samt koncentrationsområde för respektive metod
  • redogöra för mätkvalitet vid kemiska bestämningar (mätosäkerhet, kvalitetskontroll) samt tillämpa relevanta statistiska metoder på kemiska mätdata
  • välja och tillämpa lämplig separations- och detekteringsmetod utifrån en enklare problemställning

Innehåll

Provtagningsmodeller samt provberedning för bestämning av såväl molekyl- som elementinnehåll i olika provtyper.

Analytiska aspekter på vanliga bestämningsmetoder inom elektroanalys, atomär och molekylär spektroskopi samt separationsmetoder.

Kalibreringsmetoder. Kvalitetsaspekter på kemiska mätmetoder. Statistisk behandling av mätdata med hjälp av olika signifikanstester (t.ex. t-test, F-test och ANOVA) samt linjär regression. Metoder för bestämning av mätosäkerhet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier, datorövningar och eventuellt studiebesök. Kursstart, laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftlig tentamen under kursens gång och/eller vid slutet av kursen, 5 hp. För att kursen skall betygsättas fordras att laborationsarbetet och datorövningar redovisats och godkänts. I kursen ingående obligatoriska moment är poängsatta till 5 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin