Energisäkerhet i lokala och globala energisystem

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV334

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV334
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Tekniska utbildningsnämnden, 8 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive kurser i beräkningsvetenskap, programmering, statistik och elkraftteknik samt minst en av kurserna Termodynamik, Termisk energiteknik och Energisystemfysik, eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

  • förklara tillgången på energiresurser (fossila och förnybara) och hur dessa resurser kan lokaliseras, hur den geografiska distributionen uppkommer samt hur resurserna kan utvinnas och bidra till energiförsörjningen på lokal och global nivå.
  • analysera nödvändig infrastruktur för omvandling av energiresurser till energitjänster med avseende på sårbarhet, tillgänglighet, begränsningar samt ekonomiska, politiska och tekniska risker.
  • hantera och värdera analytiska verktyg och indikatorer kopplade till energisäkerhet.
  • praktiskt tillämpa matematiska modeller och prognosverktyg för att göra egna projektioner av historiska trender och utveckingsmönster in i framtiden.

Innehåll

Energisäkerhetens fyra dimensioner (Availability, Accessibility, Affordability och Acceptability). Egenskaper hos kvantitativa och kvalitativa indikatorer för energisäkerhet. Olika metoder för att detektera, verifiera och utvinna olika energiresurser samt geologiska, miljörelaterade och politiska begränsningar vid exploatering. Uppbyggnad av och egenskaper hos energisystem, som t.ex. Europas naturgassystem eller Sveriges elnät. Nätverksanalys och andra verktyg för granskning av exempelvis stabilitet och sårbarhet. Tillämpning av scenarier, tidsseriemetoder och andra prognosverktyg för att kunna göra egna framtidsprognoser samt kritiskt granska andras projektioner. Infrastruktur och säkerhet samt risker förknippade med olika energiresurser. Samhällets beredskap och ansvarsfördelning vid krissituationer. Politiska konflikter och risker relaterade till energiresurser.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter, varav minst en i MATLAB eller annat scriptspråk, samt en självständig arbetsuppgift.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), obligatoriska seminarier och individuella inlämningsuppgifter (1 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av arbetsuppgift med opposition (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter från år 2012 den tidigare kursen 1FA334 Energisäkerhet i lokala och globala energisystem 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin