Det globala energisystemet

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV331

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV331
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N, Geovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för energi i olika former och grunderna för dess produktion
  • sammanfatta de globala energitillgångarna och förklara begränsningar och möjligheter för olika energikällor
  • beskriva energiflöden i samhället och energins betydelse för välfärd och tillväxt
  • redogöra för energisäkerhetsmässiga problemställningar

Innehåll

Vad energi är , energiomvandlingar, olika typer av energi, olika energi resurser däribland både fossila och förnyelsebara, geologiska och geografiska fördelningar av energiresurser, grunderna för olika typer av kraftverk och hur de fungerar, social betydelse av energi och dess användningsområden inom ekonomi och samhälle, energisäkerhet, miljöproblem relaterade till olika energislags produktion, energipolitik, framtida energiförsörjning och relaterade utmaningar som peak oil och resursuttömning.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kontinuerlig examination med flera prov under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin