Ekotoxikologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG308

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG308
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, alt. 2) 90 hp biologi, samt i båda fallen, Toxikologi 12 hp.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter som möjliggör en helhetsbedömning av kemikaliers spridning, förekomst och effekter inom olika biologiska organisationsnivåer i miljön. För att nå detta mål kommer den toxikologiska begreppsapparat, som introducerats under kursen i toxikologi, att utvecklas och fungera som ett viktigt hjälpmedel.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för främmande kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning i miljön
  • redovisa och förklara negativa effekter av främmande kemikalier på olika biologiska organisationsnivåer
  • uppskatta risken för att en kemikalies negativa effekter ska fortplantas uppåt i organisationsnivå - från cellnivå mot ekosystemnivå baserat på kunskap om kemikaliens toxicitet, nedbrytbarhet och biologiska tillgänglighet
  • ta fram och kritiskt värdera toxikologisk information från olika källor (internetbaserade databaser, handböcker, vetenskapliga artiklar)
  • självständigt genomföra, samt skriftligt och muntligt presentera, en miljöfarlighetsmärkning
  • självständigt genomföra, samt skriftligt och muntligt presentera, en miljöriskbedömning av växtskyddsmedel

Innehåll

Miljökemi: Momentet omfattar en genomgång av olika kemikaliegrupper av antropogent ursprung (bekämpningsmedel, industrikemikalier, läkemedel) som återfinns i miljön. Fokus kommer att vara riktat mot dessa kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning mellan olika delar av miljön.

Effekter av antropogena kemikalier: Momentet omfattar kemikaliers negativa effekter på cell-, organ-, organism-, populations- och ekosystemnivå med fokus riktat mot bakomliggande toxikologiska verkningsmekanismer. Studenterna genomför i grupp två projekt. Det ena gäller konsekvenser av ett punktutsläpp av en miljöfarlig kemikalie. Det andra gäller en experimentell studie på fisk där studenterna undersöker effekter orsakade av exponering för miljörelevanta kemikalier antingen i fält eller på laboratoriet. Båda projekten avslutas med muntlig och skriftlig presentation

Farokaraktärisering: Momentet omfattar miljöfarlighetsmärkning av kemikalier enligt de riktlinjer som gäller inom EU och övriga världen. En väsentlig del inom detta moment är framtagande och värdering av adekvat information från såväl Internetbaserade databaser som tryckta källor. Studenterna genomför ett individuellt projekt gällande en miljöfarlighetsmärkning av en kemikalie. Projektet avslutas med muntlig och skriftlig presentation. Enligt gällande lagstiftning är miljöfarlighetsmärkningen något som kemikalieindustrins ansvarar för.

Miljöriskbedömning: Momentet omfattar miljöriskbedömning dels av växtskyddsmedel enligt de regler som gäller inom EU och dels av läkemedel enligt de regler som används inom läkemedelsindustrin i Sverige. Miljöriskbedömningarna genomförs i grupp och avslutas med muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, räkneövningar och projektarbeten . Aktivt deltagande i projektarbetenas alla delar är obligatoriskt. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Projektarbeten 5 hp

Teorin examineras genom skriftlig tentamen. Delkursen projektarbeten omfattas av skriftlig och muntlig presentation samt opposition på andra kursdeltagares projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin