Materialkemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB210

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB210
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Genomgången kurs i Fasta tillståndets kemi 5 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • beskriva och förklara defekter med olika dimensionalitet i material samt kunna utföra jämviktsberäkningar för punktdefekter enligt Kröger-Vinks metod.
  • redogöra för samt tillämpa Ficks diffusionslagar och beskriva några diffusionsmekanismer
  • rita och tolka binära och ternära fasdiagram samt kunna beskriva sambandet mellan fasdiagrammets utseende och mikrostruktur.
  • förklara centrala begrepp i samband med fasomvandling i kristallina och amorfa system.
  • beskriva sambanden mellan struktur, bindningsförhållanden och egenskaper samt ange användningsområden för teknologiskt viktiga amorfa och kristallina materialsystem (enl. separat lista).
  • beskriva några tillverkningsmetoder för metalliska och keramiska material
  • översiktligt redogöra för ett materialvetenskapligt område utifrån relevant vetenskaplig litteratur

Innehåll

Defektteori, diffusion, fasomvandlingar, ternära fasdiagram, samband mellan fasdiagram och mikrostruktur. Struktur och egenskaper hos teknologiskt viktiga kristallina och amorfa material. Syntesmetoder.

Laborationer: Metallografi, Fastfasdiffusion. Sintring av hydroxyapatit. Denna laboration utförs i projektform där studenter i olika roller får lösa ett problem inom givna ramar.

Sökning av litteratur i vetenskapliga tidskrifter samt i andra källor.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 7 hp. För godkännande krävs även godkänd laborationskurs inklusive skriftlig och muntlig redovisning, 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin