Tillämpad systemanalys

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1RT242

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1RT242
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
System i teknik och samhälle G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp naturvetenskap/teknik inklusive Linjär algebra II, Sannolikhet och statistik, Beräkningsvetenskap II, 5 hp alternativt Beräkningsvetenskap I, 7,5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förstå och översiktligt redogöra för de grundläggande delarna i ett systemanalytiskt projekt, från problemformulering, via modellkonstruktion, validering och problemlösning, till resultatutvärdering, resultatpresentation och implementering.
  • formulera och analysera matematiska modeller av verkliga problem i kontinuerlig och diskret tid.
  • utföra datorsimuleringar av modellerna med aktuella simuleringsprogram, samt analysera resultaten med relevanta statistiska metoder.
  • formulera optimeringsproblem och lösa linjärprogrammeringsproblem med Simplexmetoden samt med lämplig optimeringsprogramvara, utföra känslighetsanalys med hjälp av Simplextablå, och arbeta med både primala och duala formuleringar av linjärprogrammeringsproblem.
  • formulera och lösa optimeringsproblem med hjälp av Dynamisk Programmering.
  • formulera och lösa beslutsproblem med hjälp av beslutsträd.

Innehåll

Det systemanalytiska arbetssättet för modellbaserad problemlösning, innefattande problemformulering, modellkonstruktion, validering, problemlösning och resultatutvärdering. Speciellt betonas arbetet med att hitta lämplig lösningsteknik till praktiska problemställningar i arbetslivet. Grundläggande principer och tillämpningar av olika systemanalytiska och operationsanalytiska metoder, inklusive optimering, köteori och simulering. Optimeringsmetoder beskrivs utgående från olika praktiska problemställningar som resursallokering, produktionsplanering, transport- och flödesproblem. I problemformuleringarna ingår olika aspekter på hållbar utveckling. I första hand behandlas formuleringen av linjära problem och en introduktion ges till simplexmetoden. Tidsstyrd, händelsestyrd och pseudoparallell simulering. Statistiska metoder, bl.a. pseudoslumptalsgenerering, variansreduktion och känslighetsanalys.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner samt frivilliga uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kurserna System- och operationsanalys (1RT316), Simulering och operationsanalys (1TG020), Simulering och systemanalys (1TV271) och Systemanalys (1TS180) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med någon av dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin