Kommunal och industriell avloppsvattenrening

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT361

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1RT361
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Reglerteknik I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva och bedöma olika metoder för avloppsvattenrening
  • använda och tillämpa matematisk modellering för att analysera olika reningsprocesser
  • använda simuleringsverktyg för avloppsvattenrening och tolka och utvärdera resultaten
  • förklara de mikrobiologiska processerna i aeroba och anaeroba reningstekniker
  • använda reglertekniska metoder för att effektivisera processer för avloppsvattenreningen

Innehåll

Genomgång av olika reningsmetoder; mekaniska, biologiska och kemiska processer. Modellering och analys av bioreaktorer. Aktivslamprocessen. Sedimentering. Mikrobiologiska processer inklusive biologisk kväve- och fosforrening, anaeroba processer och anammoxprocessen. Dimensionering och driftoptimering av olika processlösningar. Tillämpningar av reglerteknik i reningsverk. Översikt av metoder för industriell avloppsvattenrening.

Studiebesök vid ett kommunalt reningsverk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter. Studiebesök.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp), en del av examinationen kan utgöras av en inlämningsuppgift. Laborationer, studiebesök och gästföreläsningar (1 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kursen Vattenreningsteknik (1TV361) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin