Introduktion till informationsteknologi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT051

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT051
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Ma D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar.
 • använda de IT-resurser som används under utbildningen i enlighet med gällande regler.
 • kommunicera, hitta och söka information via Internet.
 • beskriva grundläggande principer för problemlösning och programutveckling samt ge exempel på olika programmeringsparadigm.
 • förklara några grundläggande algoritmer, datastrukturer och kommunikationsprotokoll samt ge exempel på olika typer av dataintrång och hur man skyddar sig mot dessa.
 • beskriva datorns funktion och konstruktion översiktligt samt konstruera och förklara några grundläggande logiska kretsar och genomföra enkla aritmetiska beräkningar med binära tal.
 • diskutera informationsteknologins roll i dagens samhälle, hur den tillämpas samt etiska och juridiska aspekter på informationsteknologi.
 • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar.
 • presentera och diskutera material relaterat till kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.
 • genomföra och reflektera över grupparbete samt diskutera betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna.
 • ge exempel på hur studierna kan planeras tidseffektivt samt använda olika läs- och anteckningstekniker för att effektivisera studierna.

Innehåll

En allmän introduktion till programmet, dess innehåll och syfte. Universitetets datorsystem och webbresurser, t.ex. Studentportalen, UpUnet-S, E-post, kursutvärdering, tentamensanmälan. Att ansluta till universitetets datorsystem från andra datorer. Regler för studier och datoranvändning.

Introduktion till verktyg och programvaror, t.ex. kommandotolk, editeringsprogram och texthantering. Filhantering. Tekniker och principer för informationssökning på Internet, integritetsskydd, säker kommunikation och etiska bedömningar.

Introduktion till ämnet och dess historik. Orientering om datorns delar och funktion. Introduktion till digitalteknik, binär aritmetik, algoritmer, datastrukturer, datakommunikation och programvaruteknik. Problemlösning.

Studieteknik, t.ex. planering, motivation, studiemål, studievanor, stress samt antecknings- och lästekniker. Muntlig och skriftlig framställning. Processer i grupparbeten. Genomförande och presentation av en gruppuppgift med anknytning till innehållet i utbildningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning samt ett individuellt prov 4 hp, laborationer 2+2 hp,

gruppuppgift 2 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej medtagas i examen tillsammans med 1DT027 Introduktion i datavetenskap eller 1DT031 Informationsteknologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin