Vågor och optik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA522

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA522
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 juni 2012
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Mekanik II/Elektriska transmissionssystem, Elektromagnetism I/Elektroteknikens grunder III:Fältteori eller motsvarande.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

  • lokalisera relevanta matematiska sammanhang i fackböcker och tillämpa dessa för att lösa problemställningar som förekommer inom vågrörelseläran.
  • identifiera och illustrera fysikaliska koncept och begrepp inom akustik och optik och förklara dessa på en lämplig nivå.
  • göra rimlighetsbedömningar av optiska och akustiska sammanhang.
  • organisera och planera ett enklare laborationsexperiment och utarbeta en relaterad rapport i muntlig och skriftlig form.

Innehåll

Kort repetition av grundläggande begrepp inom vågrörelselära, mekaniska/akustiska vågor: superposition, stående vågor, svävningar, Dopplereffekt. Elektromagnetiska vågor och optik: Reflexion, refraktion, dispersion, fas- och grupphastighet. Geometrisk optik, optiska instrument. Polarisation, optisk aktivitet, dubbelbrytning. Interferens. Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Holografi. Något om strålningskällor.

Laborationer inom stråloptik, vågoptik, interferens, polarisation. Projektarbete och obligatoriska uppgifter inom optik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete. Gästföreläsning. Deltagande i laborationer och med dessa integrerad undervisning är obligatoriskt.

Examination

Skriftligt prov vid kursen slut (4 av 5 hp). För godkänt betyg på hela kursen krävs även

godkänd laborationskurs (1 av 5 hp) där obligatorisk skriftlig och muntlig redovisning kan ingå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin