Vågor och optik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA522

Kod
1FA522
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 juni 2012
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Mekanik II/Elektriska transmissionssystem, Elektromagnetism I/Elektroteknikens grunder III:Fältteori eller motsvarande.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

  • lokalisera relevanta matematiska sammanhang i fackböcker och tillämpa dessa för att lösa problemställningar som förekommer inom vågrörelseläran.
  • identifiera och illustrera fysikaliska koncept och begrepp inom akustik och optik och förklara dessa på en lämplig nivå.
  • göra rimlighetsbedömningar av optiska och akustiska sammanhang.
  • organisera och planera ett enklare laborationsexperiment och utarbeta en relaterad rapport i muntlig och skriftlig form.

Innehåll

Kort repetition av grundläggande begrepp inom vågrörelselära, mekaniska/akustiska vågor: superposition, stående vågor, svävningar, Dopplereffekt. Elektromagnetiska vågor och optik: Reflexion, refraktion, dispersion, fas- och grupphastighet. Geometrisk optik, optiska instrument. Polarisation, optisk aktivitet, dubbelbrytning. Interferens. Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Holografi. Något om strålningskällor.

Laborationer inom stråloptik, vågoptik, interferens, polarisation. Projektarbete och obligatoriska uppgifter inom optik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete. Gästföreläsning. Deltagande i laborationer och med dessa integrerad undervisning är obligatoriskt.

Examination

Skriftligt prov vid kursen slut (4 av 5 hp). För godkänt betyg på hela kursen krävs även

godkänd laborationskurs (1 av 5 hp) där obligatorisk skriftlig och muntlig redovisning kan ingå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin