Atmosfärsfysik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME401

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME401
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inkl. 35 hp matematik och 35 hp fysik

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna

  • tillämpa termodynamik på torr och fuktig luft
  • avgöra om atmosfären är instabilt eller stabilt skiktad utifrån vertikala temperaturprofiler
  • beskriva hur nederbörd bildas
  • redogöra för hur rörelser (vind) uppstår i atmosfären
  • utföra enklare väderobservationer

Innehåll

Kursen skall harmonisera de studerandes kunskaper i meteorologi för fortsatta studier på masternivå. Därför baseras innehållet i kursen efter de studerandes förkunskaper.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Skriftlig examination

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin