Biologisk debatt

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG424

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG424
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna :

  • ge exempel på, och kritiskt kommentera aktuella händelser där biologiska fakta spelar en betydande roll
  • redogöra för evolutionslärans grunddrag och människans evolution, de sammanhang inom biologin som leder till en hållbar utveckling, ekologins tillämpningar, människan som ekologisk faktor
  • använda sig av biologiska data med ett vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Aktuella trender inom det biologiska ämnesområdet och hur de kan relateras till dagens samhälle såväl lokalt som globalt (exempelvis fågelinfluensan, antibiotikaresistens, GMO) samt evolutionens grunddrag.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

För att kursen skall bedömas som godkänd fordras godkänt resultat på följande delprov:

Biodiversitet och artbevarande 1,5 hp, Pandemier och antibiotikaresistens 1,5 hp, Genmodifierade organismer 1,5 hp, Klimatförändringar 1,5 hp, Evolution 1,5 hp, Östersjöns miljö 1,5 hp samt sammanfattande projekt 1 hp. Varje delprov examineras antingen genom muntlig eller skriftligt prov samt genom aktivt deltagande på seminarier som hör till varje delkurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin