Litteraturteori

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN459

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN459
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Engelska institutionens styrelse, 13 februari 2013
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna demonstrera kunskap om huvudinriktningarna och de mest väsentliga teoretikerna inom den nutida litteraturteorin

• kunna använda litteraturteoretiska begrepp och modeller för att läsa skönlitterära verk

• kunna placera litteraturteorin i ett större sociopolitiskt sammanhang.

Innehåll

Vad är dekonstruktion? Hur påverkade lingvistiken och psykoanalysen läsningen av litterära texter? Hur ser sambandet ut mellan feministiska debatter, genus- och postkoloniala studier och litteraturteori? Hur kan vi definiera ett skönlitterärt verks litterära kvaliteter? Dessa är några av de frågor som tas upp i denna introduktion till framväxten och användningen av de huvudsakliga strömningarna i litteraturteorin. Debatterna kring sådan teori sätts in i ett större såväl västerländskt som postkolonialt sociopolitiskt sammanhang.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin