Cell- och mikrobiologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG602

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG602
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 mars 2013
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva uppbyggnaden och funktionen hos olika typer av makromolekyler
  • redogöra för uppbyggnaden av prokaryota och eukaryota celler
  • förklara de olika cellorganellernas och cellskelettets uppbyggnad och funktion
  • tolka olika typer av bilder på celler och cellorganeller
  • redogöra för mikroorganismernas mångfald, uppbyggnad och funktion
  • beskriva mikroorganismernas betydelse i olika miljöer
  • utföra enklare mikrobiologiskt arbete

Innehåll

Cellbiologi, 4,5 hp

Momentet behandlar nukleinsyror, proteiner, polysackarider och lipider, cellmetabolism och energi-produktion samt vägen från gen till protein. Vidare behandlas metoder och modellsystem, prokaryota och eukaryota celler, olika typer av organellers uppbyggnad och funktion, cellskelett och cellväggar, kommunikation mellan celler samt celldelning (mitos).

Mikrobiologi, 3 hp

Momentet behandlar uppbyggnad och levnadssätt hos olika mikroorganismer, främst bakterier, arkéer och virus. Vidare behandlas mikroorganismernas betydelse i mark och vatten, deras användning i samhället samt deras förmåga att orsaka sjukdomar. Träning i mikrobiologisk teknik och utförande av enklare laborationer ingår.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, demonstrationer och diskussioner. I kursen ingår en obligatorisk samling på campus för laborationer.

Examination

Cellbiologidelen examineras med skriftlig tentamen (4,5 hp). Mikrobiologidelen examineras med skriftlig tentamen (2 hp) samt obligatoriskt deltagande i och redovisning av laborationer (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin