Examensarbete i engelska C

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Engelska institutionens styrelse, 13 februari 2013
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Engelska A1 och Engelska B1

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kompetens att genomföra en självständig undersökning och redovisning av ett begränsat ämne inom engelskspråkig litteraturvetenskap eller engelsk språkvetenskap.

Dessutom ska studenten

• kunna anlägga ett analytiskt arbetssätt

• ha grundläggande kännedom om formalia vid vetenskapligt skrivande

• självständigt kunna formulera och avgränsa en problemställning, samt välja passande primärkällor

• kunna söka vetenskaplig litteratur

• kunna kritiskt värdera såväl primärmaterial som sekundärkällor

• ha insikter i ett valt ämnesområde och kritiska frågeställningar inom detta område

• ha kännedom om vissa litteraturvetenskapliga alternativt språkvetenskapliga teorie.

• kunna behandla en avgränsad frågeställning i en uppsats, på god engelska, med beaktande av vetenskaplig metod och vedertagna principer för utformningen

• kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner och genomföra presentationer av det egna arbetet

• kunna självständigt genomföra en opposition på ett examensarbete

• kunna självständigt genomföra ett försvar av det egna examensarbetet

• kunna presentera sina forskningsresultat på ett klart, strukturerat sätt

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Kursen har tre alternativa inriktningar: amerikansk litteratur, engelsk litteratur, samt engelsk språkvetenskap.

Undervisning

Delkursen ger en allmän bakgrund till ett givet ämnesområde inom någon av huvudinriktningarna, samt behandlar relevanta frågor rörande vetenskapligt skrivande och metod, enskilt eller i grupp.

Ämnesval inom ämnesområdet, som kan variera från termin till termin, sker i samråd mellan studenten och läraren/handledaren.

Exempel på ämnesområden

med amerikansk eller engelsk litteraturvetenskaplig inriktning:

litteraturkritiska, litteraturhistoriska, litteratursociologiska och litteraturpedagogiska problem;

med språkvetenskaplig inriktning:

valda problem inom fonologi, grammatik, variationsanalys, språkhistoria, språksociologi, textlingvistik, vokabulär, namnforskning, översättning, språkpedagogik, språkmetodik.

I undantagsfall kan, efter samråd med läraren/handledaren, ämne utanför de givna ämnesområdena accepteras. Efter ämnesvalet vidtar individuell handledning av examensarbetet. Examensarbetet ventileras i normalfallet vid ett seminarium, där en eller flera studenter har till uppgift att lägga fram synpunkter på arbetet.

Handledning ges under den termin man är förstagångsregistrerad och i viss mån under nästkommande termin. Därefter kan ingen ytterligare handledning påräknas.

Examination

Examinationen avser produktionen och försvaret av ett examensarbete omfattande en undersökning av ett begränsat problem inom amerikansk eller engelsk litteraturvetenskap, eller engelsk språkvetenskap, och redovisas på engelska i en uppsats med tillämpning av vedertagna principer för utformningen. Omfånget ska vara omkring 20 A4-sidor. Därutöver ska varje student genomföra en oppositionsuppgift.

Vid bedömning av examensarbetet tas hänsyn till, i första hand, studentens förmåga att självständigt bearbeta ett problemområde och systematiskt redovisa arbetets förutsättningar, uppläggning, genomförande och resultat och, i andra hand, arbetets utformning vad gäller uppfyllande av formella kriterier och språkriktighetskrav. Arbete som bedöms med betyget väl godkänd ska uppfylla högt ställda såväl vetenskapliga som språkliga krav på ett väl utfört arbete.

Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

En student som underkänts två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurs Engelska C1 eller Engelska HS5.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin