Ordinära differentialekvationer I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2013
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Linjär algebra II. Flervariabelanalys eller Geometri och analys III.

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer;
  • använda exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;
  • bestämma och klassificera fixpunkter;
  • redogöra för resultat rörande existens och entydighet av lösningar;
  • tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;
  • redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;
  • tillämpa ovanstående tekniker för linjära system av differentialekvationer;
  • tillämpa elementära metoder för kvalitativa studier av icke-linjära system av differentialekvationer;
  • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

n:te ordningens lineära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-lineära system, klassificering av fixpunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin