Barn- och ungdomshistoria

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE063

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE063
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Barn- och ungdomsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2013
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom master- och magisterprogrammen vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp

Mål

Kursen ger en fördjupad bild av såväl barn och ungdomars levnadsförhållanden genom historien som den förändrade synen på barndom och ungdomstid. Syftet är att studenten ska tillägna sig en förstående för hur den historiska utvecklingen bidragit till dessa förändringar. Kursen syftar även till att problematisera barns och ungdomars utsatthet genom ett särskilt fokus på det som upplevts som avvikande.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna

  • visa förtrogenhet med hur samhällets förändring bidragit till förändrade levnadsförhållanden för barn och unga
  • relatera den förändrade synen på barndom och ungdomstid till samhällets förändring
  • problematisera barns och ungdomars utsatthet som en del av det som genom historien upplevts som avvikande

Innehåll

• Barndomens och ungdomens föränderlighet

• Ungdomskulturens olika uttryck

• Barns utsatthet och reaktioner på utsatthet (institutionalisering, omhändertagande, etc.)

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin