Grundvatten- och avrinningsmodellering

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY000
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 90 hp geovetenskap och 15 hp matematik alternativt 90 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • klassificera och förstå olika hydrologiska modeller
  • använda hydrologiska modeller för översvämningsprognoser, vattenresursbedömning samt konsekvensbeskrivningar av klimatförändring och förändringar i markanvändning
  • utvärdera hydrologiska modeller med avseende på tillämpningar på avrinningsområde med och utan flödesmätningar samt på stationära/ icke stationära klimatologiska förhållanden
  • tillämpa de vanliga delar/ekvationer som en grundvatten- eller avrinningsmodell är uppbyggd av och därigenom förstå vad modellen kan respektive inte kan användas till
  • utvärdera grundvattenresurser med hjälp av data från pumpningsförsök
  • uppskatta icke reaktiv och reaktiv föroreningsspridning i grundvatten
  • tillämpa modeller på geologiskt heterogena system med hjälp av geostatistiska metoder och osäkerhetsuppskattningar

Innehåll

Matematisk beskrivning av grundläggande processer: arealnederbörd, avdunstning, snösmältning, avrinning, markvattendynamik, grundvattenbildning och grundvattenflöde. Kalibrering, parameteroptimering, validering av avrinnings- och grundvattenmodeller och deras osäkerhet. Reservoarteori. Tillämpning av HBV- och Wasmodmodeller.

Akviferer, marksättning och grundvattenresursanalys. Beräkning av transmissivitet och magasinskoefficient med Theis- och Jacobsmetod. Reaktiv och icke reaktiv föroreningstransport i grundvatten. Modellering av föroreningstransport i grundvatten. Parameteruppskattning och geostatistiska/stokastiska metoder för grundvattenmodellering. Speciella ämnen i grundvattenmodellering. Övningar med MODFLOW och GMS modelleringspaket.

Undervisning

Föreläsningar, fältarbete, datorövningar, projektarbete.

Examination

Examinationen inkluderar två skriftliga tentamina, en för grundvattendelen (7 hp) och en för avrinningsdelen (3 hp), samt projektarbete och muntlig och skriftlig rapportpresentation (5 hp) .

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin