Numerisk modellering av atmosfären

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME406

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME406
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

• beskriva hur atmosfärens rörelsesystem kan simuleras med hjälp av datormodeller

• redogöra för olika typer av modeller som används för att simulera vädret/atmosfären på olika skalor

• förklara inverkan av approximationer av atmosfärens fysik som görs i de olika modellerna

• approximera rörelseekvationerna med olika numeriska metoder

• beskriva olika numeriska metoder som används i numeriska atmosfärsmodeller

• beskriva metoder att värdera resultatet från en numerisk vädermodell

Innehåll

Numeriska approximationer av olika termer i rörelseekvationen. Finita differenser, spektrala metoder. Olika numeriska modeller (RANS modeller, LES, DNS m.fl.) och vad som karaktäriserar dem. Olika gridstrukturer. Parametrisering av olika processer.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, hemuppgifter, projektarbete

Examination

Skriftlig examination (6 hp), hemuppgift (1 hp), projekt arbete (3 hp) . För godkänd kurs ska även datorövningarna vara godkända.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin