Materialkännedom

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE656

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE656
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 mars 2013
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

60 hp inom teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra övergripande för olika materials egenskaper,
  • redogöra övergripande för vanliga tillverknings- och bearbetningsmetoder för olika material,
  • redogöra övergripande för designgränser för olika material,
  • använda IT-baserade informationskällor för att söka egenskaper för olika material,
  • genomföra ett rationellt materialval för enkla konstruktionssituationer.

Innehåll

Kursen behandlar material från alla materialklasser, som exempelvis trä, sten, betong, metaller, legeringar, plaster, gummi, keramer, glas, kompositmaterial, pulvermaterial och textilier. För de olika materialen lyfts karakteristiska egenskaper fram när det gäller exempelvis mekaniska, termiska, elektriska, optiska och kemiska egenskaper. Typiska användningsområden för olika material gås igenom i det omvända: på vilken grund man gjort ett visst val av material för specifika konstruktioner.

Vanliga framställningsmetoder (gjutning, pressning, extrusion, sintring, etc. ), bearbetningsmetoder (svarvning, fräsning, borrning, gängning, pressning, bockning, etc.), ytbehandlingsmetoder (slipning, blästring, ytbeläggning, etc.) och sammanfogningsmetoder (limning, svetsning, lödning, etc.) presenteras liksom deras betydelse för den färdiga produktens prestanda.

Dessutom visas exempel på hur informationssökning om material kan ske på Internet samt hur inköp av material kan göras.

Undervisning

Föreläsningar samt laborations- och hemuppgifter.

Ett materialvalsprojekt med skriftlig rapportredovisning ingår i vilket studenten ska ge förslag på material och lämpliga behandlingar/metoder för någon konstruktion vars kravprofil och toleranser ska matchas med materialets egenskaper och pris.

Examination

Genomförande och redovisning av laborations- och hemuppgifter. Skriftlig examination av grundläggande begrepp . Skriftlig rapport och muntlig redovisning av materialvalsprojektet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin