Ekotoxikologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG308

Kod
1BG308
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive Toxikologi, 12 hp.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter som möjliggör en helhetsbedömning av kemikaliers spridning och förekomst i miljön och av deras effekter på olika biologiska organisationsnivåer. För att nå detta mål kommer den toxikologiska begreppsapparat, som introducerats under kursen i toxikologi, att utvecklas och användas.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning i miljön
  • redovisa och förklara skadliga effekter av kemikalier på olika biologiska organisationsnivåer
  • uppskatta risken för att en kemikalies skadliga effekter ska fortplantas uppåt i organisationsnivå - från cellnivå mot ekosystemnivå baserat på kunskap om kemikaliens toxicitet, nedbrytbarhet och biologiska tillgänglighet
  • ta fram och kritiskt värdera toxikologisk information från olika källor (internetbaserade databaser, handböcker, vetenskapliga artiklar)
  • självständigt genomföra, samt skriftligt och muntligt presentera, en miljöfarlighetsmärkning
  • självständigt genomföra, samt skriftligt och muntligt presentera, miljöriskbedömning av kemikalier

Innehåll

Miljökemi: Momentet omfattar en genomgång av olika kemikaliegrupper av antropogent ursprung som återfinns i miljön. Fokus kommer att vara riktat mot dessa kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning i miljön.

Effekter av antropogena kemikalier: Momentet omfattar kemikaliers negativa effekter på cell-, organ-, organism-, populations- och ekosystemnivå med fokus riktat mot bakomliggande toxikologiska verkningsmekanismer. Experimentella och teoretiska projekt genomförs och projekten avslutas med muntlig och skriftlig presentation.

Farokaraktärisering: Momentet omfattar miljöfarlighetsmärkning av kemikalier enligt befintliga riktlinjer. En väsentlig del inom detta moment är framtagande och värdering av adekvat information från såväl Internetbaserade databaser som tryckta källor. Studenterna genomför ett individuellt projekt gällande miljöfarlighetsmärkning av en kemikalie. Projektet avslutas med muntlig och skriftlig presentation.

Miljöriskbedömning: Momentet omfattar miljöriskbedömning av kemikalier. Miljöriskbedömningarna genomförs som projekt och avslutas med muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar och projektarbeten. Aktivt deltagande i projektarbetenas alla delar är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning ingår i kursen.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Projektarbeten 7 hp

Teorin examineras genom skriftlig tentamen. Delkursen projektarbeten omfattas av skriftlig och muntlig presentation samt opposition på andra kursdeltagares projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin