Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV015

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV015
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F, Geovetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Fluidmekanik, 5 hp och Elektromagnetism I, 5 hp

Mål

Den studerande skall genom kursen förvärva grundläggande kunskaper i meteorologi, hydrologi av betydelse för ingenjörer verksamma inom miljöområdet, samt metodologisk färdighet med fokus mot miljöundersökningar.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för atmosfärens sammansättning och processer som ger upphov till dess vertikala struktur och strömning.
  • utifrån termodynamik applicerad på luft kvantifiera effekter av hävning och sänkning av luft.
  • beskriva vattnets kretslopp och genomföra grundläggande hydrologiska mätningar, speciellt vattenföring i vattendrag.
  • tillämpa vattenbalansekvationen på praktiska problem och göra enklare beräkningar av grundvattenströmning samt använda en hydrologisk avrinningsmodell.
  • analysera vattenresurser ur ett avrinningsområdesperspektiv och identifiera nyckelfrågor vad gäller vattenresursförvaltning i ett avrinningsområde.
  • redogöra för dagens klimat, dess statistiska variabilitet samt de processer som ger upphov till jordens klimat.
  • redogöra för mätmetoder, datainsamlingssystem, mätningars representativitet i tid och rum, samt databearbetning.
  • planera och utifrån målen ovan genomföra en miljörelaterad undersökning inom- eller utomhus, samt analysera och presentera resultatet av undersökningen.

Innehåll

Atmosfärens allmänna cirkulation och vattnets kretslopp. Energibalansen i atmosfären och hydrosfären. Atmosfärens uppbyggnad och vertikala struktur. Nederbörd (bildning och fördelning), snösmältning, is på sjöar och vattendrag, vattenföring i vattendrag och avrinningsbildning. Strömning i atmosfären nära markytan. Jordens klimat (Köppen). Mänsklig påverkan på vattnets kretslopp och klimatet. Mätmetoder, datainsamlingssystem (loggerkunskap), mätningars representativitet. I kursen ingår även en miljörelaterad undersökning som ska genomföras utom- eller inomhus.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, övningar och fältarbete.

Examination

Skriftligt tentamen (8 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av den miljörelaterade undersökningen, laborationer och praktiska övningar (7 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin