Biblioteks- och informationsvetenskap, masterkurs

60 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5BB008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5BB008
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
ABM A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen vid institutionen för ABM, 12 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för ABM

Behörighetskrav

Kursen är öppen endast för dem som inom masterprogrammet i ABM, med inriktning Biblioteks- och informationsvetenskap, uppnått 52,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskaper och färdigheter:

Moment 1

• fördjupade kunskaper om ABM-områdets vetenskapliga discipliner

• fördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet och för ABM-ämnena i synnerhet

• förmåga att formulera en lämplig teorianknytning till ett forskningsproblem och att välja lämplig metod för forskningsproblemet

Moment 2

• kunskaper om den praktiska verksamheten vid bibliotek eller annan informationshanterande institution

• förmåga att med hjälp av inomvetenskapliga analytiska redskap och modeller kritiskt reflektera över tillämpad praxis inom biblioteks- och annan informationshanterande verksamhet

Moment 3

• förmåga att med teoretisk förankring och metodisk stringens genomföra ett skriftligt vetenskapligt arbete inom ABM-området

• fördjupad förmåga att söka och värdera vetenskaplig information

• förmåga att självständigt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning

• förmåga att anknyta en vetenskaplig undersökning till aktuell forskning och bidra till kunskapsutvecklingen

• förmåga att inta ett etiskt förhållningssätt till vetenskaplig forskning

• förmåga att presentera forskningsresultat på ett pedagogiskt sätt, enligt givna instruktioner för formalia och med en god språkbehandling

Moment 4

• fördjupade kunskaper om olika användares informationsbehov, informationsvanor och informationsanvändning

• kunskaper om informationstjänster och informationsresurser

• kunskaper om pedagogiska metoder för att förmedla information och öka tillgängligheten till information för olika användare och användargrupper

Moment 5

• kunskaper om arbetsmarknads- och kompetensfrågor

• kunskaper om projektplanering och verksamhetsutveckling med särskild inriktning mot kulturarvs- och informationshanterande institutioner.

Innehåll

Moment 1: Teori och metod för ABM, 7,5 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna arkivvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Inom momentet studeras övergripande teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet. Syftet är vidare att fördjupa diskussionen om ABM-områdets vetenskapliga discipliner, deras relationer till andra akademiska discipliner och till varandra samt att orientera om teorier och metoder som används i forskning inom arkivvetenskapen, biblioteks- och informationsvetenskapen samt musei- och kulturarvsvetenskapen. Momentet fungerar också som en förberedelse inför moment 3 genom att studenten väljer sitt uppsatsämne och börjar formulera teorianknytning och metodval.

Moment 2: Praktik, 7,5 hp

Praktiken omfattar fem veckors sammanhängande, handledd verksamhet på bibliotek eller annan lämplig institution för informationshantering. Studenten ska i samband med praktiken i en skriftlig rapport redogöra för sina erfarenheter och, utifrån tidigare tillägnade mer teoretiska kunskaper, kritiskt reflektera över praxis på arbetsplatsen. Viss tid under praktiken reserveras för arbetet med den skriftliga uppgiften.

Praktiken är valbar och kan bytas ut mot annat moment i institutionens kursutbud. Också andra kurser inom Uppsala universitets utbud kan väljas. Det krävs dock att kursen bedöms som uppenbart relevant för ABM-området. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Moment 3: Masteruppsats, 30 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna arkivvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Momentet ägnas åt författandet och ventileringen av ett skriftligt vetenskapligt arbete. Häri ingår även att studenten ska fördjupa sina kunskaper om hur man söker och värderar information inom forskningsområdet samt fungera som opponent vid ventilering av annan students uppsats. Arbetet påbörjas under höstterminen och slutförs under vårterminen.

Ventileringsseminarierna är öppna för samtliga studenter på masterprogrammet i ABM.

Moment 4: Informationsförmedling ur ett användarperspektiv, 7,5 hp

Momentet fokuserar huvudsakligen på pedagogiska aspekter på informationsförmedling. Det syftar till att utveckla kunskap om olika pedagogiska synsätt och om relevanta arbetsmetoder som biblioteks- och informationsvetare kan arbeta med för att öka tillgängligheten till information för olika användare och användargrupper. Momentet ger även fördjupade kunskaper om användares interaktion med informationssystem genom att frågeställningar som rör behov, sökning och användning av information studeras utifrån ett uttalat användarperspektiv.

Moment 5: Arbetsmarknad, ledarskap, projektplanering, 7,5 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna arkivvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Momentet fokuserar på att knyta samman den kunskap som förvärvats under utbildningens gång och omsätta denna på olika sätt som syftar till att stärka studenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Den första delen av momentet fokuserar på kompetens- och arbetsmarknadsfrågor och innefattar bland annat arbete med en meritportfölj. Under momentets andra del ligger tyngdpunkten på verksamhetsutveckling och projektplanering, särskilt genom formulering av projektplaner med anknytning till kulturarvs- eller informationshanterande institutioner.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt enskild handledning.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell tentamen, skriftliga individuella eller gruppbaserade PM, muntlig och skriftlig seminarieredovisning av uppgifter och övningar gjorda individuellt eller i grupp samt genom framläggandet av ett examensarbete i form av en masteruppsats (inklusive opposition på annan students uppsats och närvaro vid ytterligare minst fem ventileringsseminarier). Samtliga moment på kursen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd, med undantag för moment 2 (Praktik) och moment 5 (Arbetsmarknad, ledarskap, projektplanering) vilka bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs minst hälften VG på ingående kursmoment.

Övergångsbestämmelser

För studenter som tidigare läst kurser som motsvarar kursmoment inom den valda inriktningen kan vissa moment behöva bytas ut mot kursmoment från de andra två inriktningarna inom masterprogrammet i ABM.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin