Geovetenskapliga fältmetoder

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE043

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE043
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F, Vattenteknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper 1GE039 (naturgeografi inriktning) eller Hydrologiska processer 1HY039 (hydrologi inriktning)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • förklara teorin bakom olika mätprinciper och datainsamlingssystem som används för miljömätningar
  • uppskatta representativitet för mätdata i tid och rum, samt kvantifiera osäkerheter och variabilitet i mätresultat
  • förbereda, utföra och bearbeta geovetenskapliga fältmätningar
  • jämföra olika mätmetoder och beskriva deras svagheter, styrkor och användbarhet för olika tillämpningar.

Innehåll

Under kursen behandlas vanliga fältmetoder inom naturgeografi och hydrologi såsom; geodetiska metoder, miljöövervakning med hjälp av mätinstrument, markundersökningsmetoder, sedimentprovtagning för miljöutvecklingsstudier, hydrologiska mätningar, hydrokemiska analyser. En stor del av kursen fokuserar på självständigt projektarbete som utförs i grupp där bearbetning och tolkning av insamlat data ingår. Kursen innehåller även planering och genomförande av fältmätningar och uppskattningar av osäkerheter i mätdata samt säkerställning av kvalitet, reproducerbarhet och dokumentation av fältmätningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, fält- och datorövningar. Kursen innehåller också ett större projektarbete som utförs i grupp. Projektarbete och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen är uppdelad på övningar 1 hp, godkänt projektarbete 3 hp och en skriftlig tentamen 1 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin