Molekylär kemisk fysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB558

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB558
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp kemi och fysik. Grundläggande kurser i kvantmekanik och statistisk termodynamik samt Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp, eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • använda kvantmekanisk formalism, med grundläggande modeller och approximationer, för att lösa frågeställningar med relevans inom kemisk fysik
  • förklara och diskutera vanliga modeller för molekylär kollisions- och reaktionsdynamik samt mikroskopisk kinetik, i gasfas och lösning, och lösa teoretiska och numeriska problem med hjälp av relevanta teorier
  • använda statistisk termodynamik för att förklara aktiverat komplexteori
  • redogöra för olika experimentella metoder och deras begränsningar för studiet av snabba processer samt lösa relevanta problem utifrån experimentella data
  • förklara och diskutera modeller för elektron- och protonöverföringsreaktioner, vibrationsenergiöverföring och relaxation

Innehåll

Kvantmekanisk formalism. Dirac-notation. Störningsteori. Spridningsteori, tunneleffekten och kemiska reaktioner. Molekylvibrationer och den harmoniska oscillatorn. Born-Oppenheimer approximationen och potentialytor. Tidsberoende Schrödinger ekvationen och kvantdynamik. Vågpaket. Fermis gyllene regel, övergångssannolikheter och fotoinducerade reaktioner. Kopplade potentialytor och Landau-Zener metoden. Reaktionsdynamik i gasfas och i lösning. Ultrasnabba processer. Elektron- och protonöverföring. Omfördelning och relaxation av vibrationsenergi.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig och muntlig examination, 9 hp. Laborationer 1 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin