Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2SC099

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC099
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Sociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 december 2013
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen ges som programkurs (s.k. färdighetskurs) inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursen kan komma att ges på engelska.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda sig av, värdera och kritiskt reflektera kring olika kvalitativa metoder inom samhällsvetenskaperna.

Innehåll

På kursen presenteras olika kvalitativa metoder och deras grundläggande frågeställningar behandlas. Studenterna får i tillämpningsövningarna även lära sig att använda de olika metoderna.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i saminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Frånvaro vid obligatoriska moment kan endast till en mindre del kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom individuellt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen är en av flera färdighetskurser inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. För examen från det samhällsvetenskapliga masterprogrammet krävs två godkända färdighetskurser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin