Examensarbete i socialt arbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC125

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC125
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 december 2013
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ges inom Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 105 högskolepoäng. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.

Mål

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig kunskap och färdigheter för att kunna genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats.

Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse

  • visa kunskaper inom huvudområdet socialt arbete som praktiskt fält
  • visa vetenskapliga och metodologiska kunskaper inom huvudområdet socialt arbete för att kunna genomföra en vetenskaplig studie

Färdighet och förmåga

  • självständigt kunna utföra informationssökningar för en egen frågeställning med relevans för huvudområdet socialt arbete, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda och presentera denna
  • kunna initiera, planera och genomföra en undersökning inom det sociala arbetets fält och skriva en uppsats med krav på vetenskaplighet
  • kunna aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner samt självständigt genomföra en vetenskapligt relevant opposition
  • kunna kommunicera och diskutera information, problem och resultat av analys skriftligt och muntligt till olika grupper i samhället
  • kunna genomföra uppsatsarbetet inom angiven tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna beakta gällande forskningsetiska principer samt vetenskapliga och samhälleliga aspekter
  • kunna göra självständiga och kritiska bedömningar av samhällsvetenskapliga forskningsmetoders användbarhet för en egen frågeställning samt tillämpa utvald metod på denna
  • kunna definiera och med viss självständighet använda begrepp och texter relevanta för ämnet socialt arbete

Innehåll

Uppsatsarbetet uförs självständigt, individuellt eller i samarbete med annan student och innebär ett djupare studium av ett socialt problem inom det sociala arbetets fält. Arbetet redovisas skriftligt och ska behandlas vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och handledningsseminarier. Student har rätt till handledning endast under en termin.

Examination

Uppsatsen examineras vid ett seminarium. Godkänd uppsats samt aktivt deltagande, inklusive oppositionsuppgift, i seminarieverksamheten krävs för att få slutbetyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin