Journalistik

60 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV119

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV119
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 januari 2014
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Akademisk grundexamen om 180 hp med minst 90 hp i ett fördjupningsämne, varav 15 hp uppsats eller motsvarande, alternativt examen om minst 180 hp följd av minst två års yrkesverksamhet inom examens utbildningsområde.

Mål

Kursen ger allmänna journalistiska färdigheter där reporterns uppgift och roll särskilt betonas.

Studenten utvecklar förmågan att bearbeta det egna kunskapsområdet i olika journalistiska

former. Självständig och kritisk analys av journalistikens texter, journalistens arbete och

medierna är väsentliga inslag i utbildningen. Kursen syftar till att utbilda studenter som kan

arbeta med kvalificerade journalistiska uppgifter på ett fördjupande och kreativt sätt.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Kunskaper och förståelse

1 Redogöra för grunddragen i journalistikforskningens framväxt och disciplinära anknytning.

2 Redogöra för och analysera förändringar i journalistikens produktionsprocesser,

presentationsformer och användningsmönster i förhållande till digitalisering, globalisering

och kommersialisering.

3 Beskriva och analysera journalistikens förhållande till samhället under skilda epoker och i

olika slags samhällssystem samt relatera den till hur informationsspridning och

opinionsbildning sker.

4 Redogöra för centrala rättsliga och etiska regler som gäller för journalistisk verksamhet i

Sverige samt vara orienterad i aktuell forskning om medierätt och medieetik.

5 Visa förtrogenhet med relevanta metoder i det journalistiska arbetet (observation, intervju,

undersökning, sociala medier, källkritik) och den vetenskapliga analysen av journalistiskt

arbete (nyhetsvärdering, dagordning, framing), organisation (ekonomisk-politiskt och

kulturellt), innehåll (semiotik, retorik, narrativ analys och diskursteori) och publik.

6 Söka och använda sig av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete om journalistik.

7 På ett fördjupande sätt redovisa och använda kunskaper om det journalistiska reportaget,

dess historia, form och aktuella villkor.

Färdigheter och kompetenser

8 Söka, samla och värdera relevant information för att planera och genomföra journalistiska

och vetenskapliga arbetsuppgifter.

9 Självständigt och kritiskt kunna identifiera, formulera, diskutera och lösa journalistiska och

vetenskapliga arbetsuppgifter.

10 Använda sig av olika slags information och integrera denna information till ny kunskap i

sitt arbete.

11 Planera och genomföra journalistiska arbeten eller projekt i samarbete med andra.

12 Arbeta mot tydliga deadlines och hantera tidspress i journalistiskt och vetenskapligt arbete

13 Visa en väl utvecklad förmåga att i flera uttrycksformer (tryck, webb, radio och bild)

självständigt kommunicera journalistiskt i olika genrer (nyheter, krönika och reportage) till

olika slags målgrupper.

14 Självständigt muntligt presentera och kritiskt diskutera journalistiska och vetenskapliga

uppgifter i dialog med olika grupper.

15 Visa en väl utvecklad förmåga att bedriva journalistisk verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

16. Analysera och välja lämpliga teorier och metoder i den vetenskapliga analysen av

journalistikens villkor, processer och resultat.

17 Analysera journalistiska och vetenskapliga arbeten ur ett samhällsperspektiv, särskilt med

avseende på frågor om demokrati, genus och intersektionalitet.

18 Reflektera över och hantera etiska problem i det journalistiska och vetenskapliga arbetet

samt finna lösningar på dessa problem.

19 Självständigt reflektera över mediernas, journalistikens och journalistikforskningens

samhälleliga roller samt det egna ansvaret i bruket av dessa roller och makt som kan kopplas

till dem.

20 Diskutera och konstruktivt kritisera egna arbeten och finna vägar för utveckling genom

sådan självreflexion.

Dessa kursmål kommer till uttryck på följande sätt i de sex delkurserna:

Delkurs 1 Journalistikens grunder, 15 hp

Delkursen ger grundläggande kunskaper om journalistens arbete och uttrycksformer där

nyhet, reportage och krönika särskilt betonas.

Under kursen behandlas mål 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Delkurs 2 Journalistik och samhälle, 7,5 hp

Delkursen ger kunskap och verktyg för att analysera samtida struktur och förhållanden i det

svenska mediesamhället, samt för att självständigt och kritiskt vetenskapligt analysera

journalistiken, dess roll i samhället och dess uttrycksformer. Kursen introducerar också bild

och bildanalys.

Under kursen behandlas mål 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13,14, 16, 17

Delkurs 3 Reporter på fältet och webben, 7,5 p

Delkursen utvecklar färdigheter i journalistiskt arbete i form av berättande, undersökande

eller vetenskapsorienterad journalistik. Kursen fördjupar kunskaperna i journalistiskt arbete

samt breddar de journalistiska uttrycksformerna med webb och sociala medier.

Under kursen behandlas mål 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Delkurs 4 Rätt och etik för journalister, 5 p

Delkursen gör deltagarna förtrogna med lagstiftningen på medieområdet, forskning om

medierätt och medieetik samt utvecklar förmågan att självständigt resonera och bedöma

yrkesetiska frågor.

Under kursen behandlas mål 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18

Delkurs 5 Arbetsliv och praktik, 10 p

Delkursen förmedlar praktiska erfarenheter om arbetssätt och arbetsformer inom journalistik

samt ger tillfälle till reflektion över yrke, yrkesroll och arbetsmarknad.

Under kursen behandlas mål 2, 11, 12, 14, 15, 19, 20

Delkurs 6 Reportageprojekt, 15 p

Delkursen fördjupar ytterligare kunskaperna i journalistiskt och vetenskapligt arbete. Det sker

dels genom ett kvalificerat reportagearbete och dels genom en vetenskaplig analys av de egna

metoderna, processen och resultatet av reportageprojektet.

Under kursen behandlas mål 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Innehåll

Delkurs 1 Journalistikens grunder, 15 p

Kursen ger en introduktion till journalistiken, dess verktyg och metoder. Allmänna

journalistiska färdigheter i att generera idéer, söka och använda information samt att bearbeta

den för lämplig publiceringsform studeras och övas. Journalistikens språk behandlas.

Journalistiska genrer som nyhet, krönika och reportage övas. I mån av resurser förmedlas

grundläggande kunskaper i radiojournalistik.

Delkurs 2 Journalistik och samhälle, 7,5 p

Massmediernas och journalistikens relation till andra institutioner i samhället studeras.

Teoribildning om förhållandet mellan samhälle och medier/journalistik introduceras. Aktuell

debatt och kritik av medier och journalistik uppmärksammas och analyseras. Kursen

behandlar vidare grundläggande frågor om genus, intersektionalitet och journalistik.

Delkurs 3 Reporter på fältet och webben, 7,5 p

Under kursen presenteras och diskuteras olika sätt att organisera journalistisk produktion.

Webb och sociala medier som verktyg för och inslag i journalistiskt arbete studeras. På

delkursen görs vidare ett redaktionellt projektarbete i samarbete med lokala/regionala medier.

Delkurs 4 Rätt och etik för journalister, 5 p

Kursen ger en översikt av lagar och etiska regler för massmedierna i Sverige. De rättsliga

områden som behandlas är grundlagsfästa fri- och rättigheter, tryckfrihet och yttrandefrihet,

offentlighet och sekretess, företagshemligheter samt upphovsrätt. Forskning kring etik och rätt

för medier och journalistik studeras.

Delkurs 5 Arbetsliv och praktik, 10 p

Praktikperioden omfattar sex veckor och utgörs av handledd praktik i en medieorganisation. I

anslutning till praktiken studeras villkor och förändring på journalistikens arbetsmarknad.

Delkurs 6 Reportageprojekt, 15 p

Projektarbetet genomförs individuellt och ska visa prov på kvalificerat journalistiskt

reportagearbete – genom insamling, bearbetning och presentation av material. Genom att ta

sig an angelägna frågor med en rigorös journalistisk metod ska projektarbetet lämna ett tydligt

bidrag till journalistiken inom det område som behandlas. Arbetet presenteras i för uppgiften

lämpliga journalistiska former. Arbetsprocessen och resultatet analyseras i en

projektreflektion där projektets metoder, process och resultat analyseras med vetenskapliga

verktyg.

Undervisning

Delkurs 1 Journalistikens grunder, 15 hp

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Deltagande i seminarier

och övningar är obligatoriskt. Enstaka föreläsningar kan vara obligatoriska.

Delkurs 2 Journalistik och samhälle, 7,5 hp

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Delkurs 3 Reporter på fältet och webben, 7,5 hp

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Delkurs 4 Rätt och etik för journalister, 5 hp

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Delkurs 5 Arbetsmarknad och praktik, 10 hp

Föreläsningar, verksamhetsförlagd undervisning och seminarier. Praktiken förbereds

respektive följs upp av seminarier som syftar till att förbereda för samt samla och fördjupa

erfarenheterna från praktikperioden.

Delkurs 6 Reportageprojekt, 15 hp

Undervisningen ges i form av föreläsningar, handledning och seminarier.

Examination

Delkurs 1 Journalistens grunder, 15 hp

Kursen examineras genom deltagande vid obligatoriska föreläsningar, aktivt deltagande vid

seminarier, inlämning av övningsuppgifter samt muntlig presentation och diskussion av

övningsuppgifter. Kursen bedöms med betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl

godkänd (VG).

Delkurs 2 Journalistik och samhälle, 7,5 hp

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, deltagande vid obligatoriska

föreläsningar samt godkänt genomförande av skriftlig examinationsuppgift.

Kursen bedöms med betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

Delkurs 3 Reporter på fältet och webben, 7,5 p

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, deltagande vid obligatoriska

föreläsningar samt godkänt genomförande av gemensamma övningar. Kursen bedöms med

betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

Delkurs 4 Rätt och etik för journalister, 5 hp

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och skriftlig

examinationsuppgift. Kursen bedöms med betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl

godkänd (VG).

Delkurs 5 Arbetsmarknad och praktik, 10 hp

Kursen examineras genom fullföljande av praktik, inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande

vid seminarier. Kursen bedöms med betygen underkänd (U), godkänd (G).

Delkurs 6 Reportageprojekt, 15 hp

Kursen examineras genom presentation (muntlig och med presentationshjälpmedel) av egen

projektuppgift, muntlig opposition på en annan projektuppgift, aktivt deltagande i

slutseminariediskussioner, löpande produktion av loggbok, genomförd kamrathandledning,

inlämning av reportageuppgift samt inlämning av projektreflektion. Kursen bedöms med

betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin