Lingvistik C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN213

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN213
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 februari 2014
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

52,5 hp som motsvarar kurser på Lingvistik A och B

Mål

Utbildningen syftar till att ge ytterligare fördjupade kunskaper inom lingvistikens centrala områden samt inom områden valda i enlighet med den studerandes specialisering och att ge grundlig träning i att genomföra en självständig lingvistisk studie.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna

Delkurs 1: Kandidatuppsats, 15 hp

under handledning genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en icke trivial frågeställning inom ämnesområdet lingvistik

dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån data och/eller andras ståndpunkter på ett i stort sett korrekt sätt

med stöd av handledare planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

under handledning finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur som bygger på aktuell internationell foskning, samt läsa in och göra i stort sett korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur

skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi

följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

Dessutom läses ytterligare två delkurser om 7,5 hp vardera ur det utbud av fristående kurser i ämnet som finns för innevarande termin.

Innehåll

Delkurs 1: Kandidatuppsats, 15 hp

Dessutom läses ytterligare två delkurser om 7,5 hp vardera ur det utbud av fristående kurser i ämnet som finns för innevarande termin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Uppsatsen innebär för många studenter att de för första gången skall utföra en självständig forskningsuppgift och redogöra för den i form av en vetenskaplig uppsats. I mån av resurser ges därför inledande seminarier som ger en översikt över hur man forskar, vilka moment som brukar ingå i detta, vilka metoder man brukar använda sig av när man håller på med språkvetenskaplig forskning samt hur vetenskapliga uppsatser skiljer sig från populärvetenskapliga artiklar osv. Huvuddelen av undervisningen består dock av handledning enskilt eller i grupp. Ämnet för uppsatsen fastställs i samråd med handledaren.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng

Övergångsbestämmelser

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin