Kemisk termodynamik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB300

Kod
1KB300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 februari 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

10 hp matematik, genomgången Flervariabelanalys samt Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Grundläggande materialkemi, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna samt sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsändringar
  • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typer av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
  • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter samt tolka resultatet
  • använda statistiska överväganden på molekylär nivå för att beräkna termodynamiska storheter ur spektroskopiska data samt resonera kring molekylära egenskaper för att tolka resultaten
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
  • exemplifiera hur kursinnehållet har betydelse för människa och miljö

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser; entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter; blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt; Boltzmanns fördelningslag, ensembler och tillståndssummor; laboratoriemetodik. Numeriska beräkningar av termodynamiska egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov vid kursens slut (3 hp). Laborationer (2 hp). För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin