Biomaterial II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB264

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB264
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Materialteknik A1F, Materialvetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 februari 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp samt Biomaterial I, 5 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för behandling och läkemedelsdistribution som kräver stabila eller nedbrytbara material
  • redogöra för hur materialens egenskaper påverkar viktiga cellulära processer, inflammation, ärrbildning eller regenerering
  • redogöra för funktion och användning av stamceller i regenerativt syfte
  • analysera resultat från implantation
  • värdera inverkan av design och materialegenskaper på mekanotransduktion

Innehåll

Metoder som använder material för ersättning eller reparation av mänskliga organ. Vanliga terapier och metoder för vävnadsregenerering. Grundläggande teori, inbjudna specialister och projektarbeten med industri/forskning

Undervisning

Föreläsningar och laborationer, projektarbete, gästföreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (3 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin