Meteorologi och klimatologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1ME052

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME052
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 maj 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

  • beskriva atmosfärens uppbyggnad och hur meteorologiska variabler (temperatur, lufttryck, luftfuktighet) varierar i tid och rum
  • beskriva atmosfärens storskaliga cirkulation, frontsystem samt rörelsesystem på lokal skala
  • beskriva jordens klimat och vad som påverkar det
  • redogöra för hur meteorologiska observationer genomförs och används i prognosarbete

Innehåll

Strålnings-, temperatur- och strömningsförhållanden i atmosfären. Kondensation och nederbörd. Luftmassor och fronter. Cykloner och anticykloner. Tropisk meteorologi. Meteorologiska standardinstrumentens funktion och användning samt mätningars noggrannhet. Molnklassificering. Klimatologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och hemuppgifter.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut, vilken motsvara 6 hp. Hemuppgifterna motsvarar 1,5 hp. För godkänt på kursen krävs godkänt på både tentamen och på hemuppgifterna.

För studerande som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare prov efter överenskommelse med studierektorn.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin