Fotokemi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB753

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB753
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 september 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi. Spektroskopi, 10 hp och Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp, eller motsvarande rekommenderas.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

  • beskriva och förklara vanliga fotokemiska och fotofysiska processer och mekanismer med lämpliga teoretiska modeller och tillämpa etablerade experimentella metoder för undersökning av dessa processer.
  • beskriva exciterade tillstånds växelverkan med omgivningen och tillämpa teorier för fotoinducerad elektronöverföring och excitationsenergiöverföring
  • beskriva struktur och funktion hos fotosyntetiska reaktionscentra och förklara antennsystems funktion
  • beskriva fotoprocesser i halvledare och i gränsytor mellan halvledare och adsorberande molekyler, samt förklara hur dessa kan användas för fotofysisk energiomvandling och fotokatalys
  • redogöra för miljöaspekter av atmosfärisk fotokemi, fotoskador i biologiska system, och terapeutiska tillämpningar av fotokemi

Innehåll

Absorption, exciterade tillstånd, vibronisk koppling, fluorescens, fosforescens, relaxation, lösningsmedelseffekter.

Elektron- och energiöverföring. isomeriserings- och dissociationsreaktioner, Norrish typ I och typ II-reaktioner, potentialenergiytor, "conical intersections".

Solspektrumet, antenner, reaktionscentra, fotoprocesser i organiska, oorganiska och sensiterade solceller, excitoner, halvledarövergångar, fotoström och fotospänning, kvantutbyte. Fotokatalys, fotoskador och reparation av DNA, fotodynamisk terapi.

Atmosfärskemi, reaktionsdynamik, metallkomplex, högre spinntillstånd, tillämpad fotokemi.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig tentamen vid kursens slut, 8 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin