Projektledning

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG245

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG245
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2014
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur ett projekt planeras och genomförs,
  • beskriva begrepp och terminologi inom området projektledning,
  • planera och genomföra ett projekt,
  • redogöra för projektets roll och funktion i en organisation,
  • redogöra för verktyg och tekniker som ökar chanserna för framgångsrika projekt.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande metoder och begrepp inom projektledning, till exempel planeringsmetoder, mål, organisation, projektplanering, riskhantering och dokumentation. Vidare kommer också studenten att genomföra ett projekt med målet att studera och reflektera kring hur projekt leds och administreras i praktiken.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och rapportskrivning med återkoppling.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin