Processteknisk modellering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB760

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB760
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Proteinbioteknologi, 10 hp, eller genomgången kurs Beräkningsvetenskap II, 5 hp tillsammans med Bioteknisk metodik 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och jämföra de grundläggandeegenskaperna hos olika typer av reaktorer och olika driftssätt, samt med hjälp av lämpliga beräkningar bestämma specifikationer för att uppfylla givna processkrav i enklare system.
  • analysera och beräkna materialbalansen på icke-reaktiva samt reaktiva en- och flerreaktorssytem.
  • förklara de mekanismer på molekylär nivå som är avgörande för viktiga separationsprocesser.
  • definiera och utveckla matematiska modeller för att planera och optimera industriella kemiska och bioteknologiska separationsprocesser med användning av relevanta matematiska verktyg.
  • redogöra för totalprocessen i en storskalig industriell verksamhet med relevans till tillverkning och rening av läkemedel/biomolekyler i termer av produktivitet.

Innehåll

Kemiska och bioteknologiska reaktioner och adsorption från termodynamisk, kinetisk och molekylär synpunkt. . Reaktorer. Steady-state-drift. Materialbalans. En- och flerreaktorssystem. Frihetsgradsanalys. Reaktionshastighet. Omsättning. Ingenjörsmässiga separationsmetoder i pilot- och industriskala. Formulering och användning av matematiska modeller: empiriska modeller, strikt mekanismbaserade analytiska modeller samt stokastiska modeller. Användning av matematiska modellerings- och beräkningsprogram. Modellering av homogenfassystem. Introduktion till modellering av tvåfassystem. Faktorer som påverkar produktivitet, utbyte och kostnad.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, lektioneroch laborationer .

Examination

Skriftligt prov anordnas i slutet av kursen (3 hp).Laborationer och inlämningsuppgifter (2 hp). Slutbetyget baseras på en sammanvägning av de ingående momenten.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin