Karaktärsdesign och representation

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD060

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD060
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 oktober 2014
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår både i huvudområdet speldesign och i biområdet Liberal Arts; kursen har således en "dubbel" klassificering.

Behörighetskrav

30 hp

Mål

Kursens övergripande mål är att öka kunskaper och färdigheter inom karaktärsdesign inom digitala spel med särskilt fokus på hur genus och etnicitet framställs.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redovisa fördjupade kunskaper om karaktärsdesign och grafisk produktion för digitala spel,
  • redogöra för och kritiskt reflektera över teorier om kulturella representationer,
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till kulturella konventioner när det gäller hur personer och grupper framställs i spel,
  • diskutera och reflektera över perspektiv på olika maktdimensioner, särskilt genus och etnicitet,
  • redovisa förmåga att både skriftligt och muntligt diskutera och redogöra för sina etiska val och estetiska resultat samt beskriva den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, samt
  • visa förmåga att inom utsatt tid såväl muntligt som skriftligt formulera och lösa uppgifter med relevans för kursens innehåll.

Innehåll

Kursen har en tvärvetenskaplig bas och bygger på samverkan mellan etnologi, genusvetenskap och speldesign.

I kursen behandlas olika perspektiv på kulturella representationer samt på maktdimensioner som genus och etnicitet och därvid diskuteras särskilt olika sätt att framställa dessa i spel och i relation till spel funktioner (Game Mechanics).

I kursen ingår såväl teoretiska som praktiska moment. Studenterna får omsätta sina kunskaper från de teoretiska delarna i praktiska gestaltningsuppgifter både i grupp och individuellt samt analysera sina arbetsprocesser och resultat. Studenterna uppmuntras att för de praktiska inslagen hämta exempel från sin egen närmiljö. Gästföreläsare bidrar med perspektiv från sina olika verksamhetsområden.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops samt gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier med muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter (med gestaltningsresultat?) och en avslutande skriftlig PM som beskriver kopplingen mellan teori, metod och gestaltningsresultat. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att seminariedeltagandet, inlämningsuppgifterna och promemorian är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten visar förståelse för de teoretiska delarna av kursen genom att tillämpa dem i den avslutande promemorian.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår både i huvudområdet speldesign och i biområdet Liberal Arts; kursen har således en "dubbel" klassificering. Kurser inom huvudområdet speldesign som är klassificerade inom biområdet Liberal Arts är Speldesign i praktiken (15 hp), Interaktivt berättande (7,5 hp), Etik i nya medier (7,5 hp) och Karaktärsdesign och representation (7,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin