Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK181

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK181
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk kemi A1F, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programsamordnare Ronnie Hansson, 27 januari 2015
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Behörighetskrav

Inom apotekarprogrammet krävs minst 180 hp inklusive godkända kurser i organisk kemi med inriktning mot läkemedel, Läkemedelskemi och läkemedelssyntes samt att alla kurser på termin 1-7 ska vara genomgångna. Dessutom krävs att alla obligatoriska datorövningar inom kursen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp, är godkända.

För fristående kurs180 hp varav minst 90 hp inom ämnet farmaceutisk kemi eller motsvarande, inklusive minst 22,5 hp organisk kemi och läkemedelskemi. Alla obligatoriska datorövningar inom kursen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp, godkända.

Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna förstå och redogöra för de vanligaste beräkningsmetoderna som används vid datorbaserad läkemedelsdesign. Målet är att studenten efter genomgången kurs skall kunna:

- redogöra för olika metoder som används vid konformationsanalys

- beskriva olika typer av receptor-ligandinteraktioner samt karakterisera bindningsfickor

- använda 2D och 3D metoder för att söka i substansdatabaser

- använda dockningsprogram för att rangordna föreningar och prioritera vilka som ska utvärderas vidare

- redogöra för och använda olika typer av metoder i virtuell screening. Förstå och beskriva styrkor och svagheter i dessa metoder

Innehåll

Kursen ger en fördjupning i metoder och strategier som används i läkemedelskemisk forskning med inriktning på datorbaserad läkemedelsdesign. Kursen behandlar begrepp såsom konformationsanalys, QSAR analys, farmakoformodellering, ligandprotein interaktioner och dockning. Applikationer av dessa tekniker inom virtuell screening, strukturbaserad design samt ligandbaserad design kommer att belysas. Styrkor och svagheter hos dessa metoder kommer att exemplifieras.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av självstudier, seminarier och datorlaborationer. Kursen kan komma att ges på engelska.

Obligatoriska moment: Kursstart, seminarier och datorlaborationer.

G Schneider, Karl Heinz Baringhaus; Molecular Design: Concepts and Applications

ISBN: 9783527314324

Examination

Individuell skriftlig examination sker i slutet av kursen. Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 3FK179 Avancerad organisk kemi med inriktning mot läkemedelssyntes alternativt molekylmodellering på grund av delvis överlappande innehåll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin