Andraspråksinlärning i teori och praktik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS191

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS191
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 juni 2015
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • redogöra för centrala termer och begrepp samt modeller och teorier för andraspråksinlärning
  • redogöra för och exemplifiera hur olika faktorer kan påverka andraspråksinlärningen
  • redogöra för teorier om litteracitet samt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
  • analysera inlärares muntliga och skriftliga produktion med avseende på språklig nivå och inlärningsstrategier
  • redogöra för och jämföra olika undervisningsmetoder och arbetssätt i ett didaktiskt perspektiv med teoretisk förankring

Innehåll

Kursen behandlar andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin