Tektonik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP005
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 september 2015
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi, eller (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap, eller (3) 90 hp geologi. Regional geologi, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara tektoniska processer och resulterande fenomen i olika skalor
  • redogöra för plattektoniska processer och jordskorpans utveckling
  • koppla petrologiska processer till olika tektoniska miljöer
  • tolka och beskriva mikrostrukturer
  • konstruera geologiska tvärsnitt från givna ytdata och tolka strukturgeologiska mätdata.

Innehåll

Tektoniska processer som omformar planeten och utvecklar sedimentbassänger. Orogenes (bergskedjebildning) i olika plattektoniska miljöer med exempel från olika bergskedjor och tektoniska bassänger.

Optiska mikrostrukturer, analog- och 3D-modellering samt introduktion till tektonisk tolkning av geofysiska data, övningar i tredimensionell tolkning av kartor och av strukturgeologiska och petrologiska data.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och datorövningar.

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen (3 hp) och ett praktisk prov (5 hp), samt godkänt projektarbete, gruppövningar och seminarier (7 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin