Industriell ekonomi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE743

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE743
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci/medicin.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • välja, upprätta, tolka och använda kalkyler som beslutsunderlag för det industriella företagets olika situationer,
  • tolka årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter i industriföretag, inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal i dessa,
  • beskriva hur styrning av resultat, agerande, person och företagskultur fungerar i ett industriföretag,
  • utforma olika kombinationer av system för ekonomisk styrning av industriföretag inom studentens utbildningsområde,
  • översiktligt förklara hur den affärsmässiga verksamheten, ledning, organisering och strategisk planering fungerar i ett industriföretag.

Innehåll

Kostnads- och intäktsanalys, produktkalkylering, investeringskalkylering, redovisning och bokföring, budgetering, finansiering, finansiell analys samt ekonomistyrning behandlas som stöd för och kring beslutsfattandet. Kortare inblickar i näringslivets struktur, entreprenörskap, projektledning, produktion, organisation, ledarskap och marknadsföring beskrivs för att ge det industriella företagets förutsättningar.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier och räknestugor.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp). Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarium ger bonuspoäng vid kurstillfällets ordinarie tentamenstillfälle samt första omtentamenstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ​kan inte medräknas i en examen samtidigt med någon av följande kurser: 1TE728 Industriell ekonomi och 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin