Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV129

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV129
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp, eller Energi och miljö, 7,5 hp, eller Vindkraft - planering, 7,5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva de mångdimensionella egenskaperna hos förnybar energiteknik
  • dela upp förnybara energiprojekt i rimliga hållbarhetskriterier (energi, ekonomi, teknik, miljö och samhälle)
  • bedöma dessa kriterier på en kvalitativ och/eller kvantitativ grund och göra en jämförande utvärdering av potentiella konkurrerande projekt
  • redogöra för grundläggande aspekter inom Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
  • tillämpa grundprinciperna i MCDA för vindkraft

Innehåll

Kursen behandlar mångsidig och integrerad bedömning av förnybara energitekniker samt urvals- och beslutsanalys vid planering för förnybar energi.

Multi-Criteria Decision Analysis: Grunderna för metoden och operativa konsekvenser. Tillämpning av grundläggande MCDA metoder för beslut vid vindkraftsplanering.

Undervisning

Kursen ges som en nätbaserad kurs. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet, och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 6 hp

Skriftlig essä 1,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin